Thu Hương Nguyễn

Các website giáo dục nổi tiếng

Leave a comment

Dưới đây là các website giáo dục nổi tiếng dành cho các bạn muốn tự học ở nhà.

1. Website có các khóa học online miễn phí:
Coursera.org
Ureddit.com
Udacity.com
Edx.org
2. Website Ngoại Ngữ:
duolingo.com
memrise.com
livemocha.com
busuu.com
verbling.com
3. Website Toán Học:
wolframalpha.com
projecteuler.net
mathrun.net
4. Website lập trình:
codeacademy.com
learncodethehardway.com
net.tutsplus.com
htmldog.com
trypython.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s