Thu Hương Nguyễn

Confirmation bias

Leave a comment

Tiếp tục với khóa học Logical and Critical Thinking. Hôm nay mình học bài Confirmation bias (tam dịch là thiên kiến khẳng định)

Có rất nhiều định nghĩa về Confirmation bias. Theo định nghĩa của nhà triết học, chính khách và tiểu luận người Anh Francis Bacon thì “Sự hiểu biết của con người, khi tiếp nhận một ý kiến nào đó thì lôi kéo tất cả mọi thứ để ủng hộ và đồng ý với ý kiến đó. Và mặc dù có một số lượng lớn những dẫn chứng chứng tỏ điều ngược lại thì những ví dụ đó hoặc là bị lờ đi, khinh miệt, hoặc phủ nhận để bảo vệ cho ý kiến ban đầu”.

[“The human understanding, when it has once adopted an opinion, draws all things to support and agree with it. And though there be a greater number and weight of instances to be found on the other side, yet, these it either neglects and despises or sets aside and rejects in order that by this great and pernicious predetermination, the authority of its former conclusion may remain inviolate.”]

Ví dụ của Confirmation bias xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống.

Chẳng hạn như những người theo một tôn giáo nhất định nào đó sẽ có thiên hướng tiếp nhận thông tin theo hướng phù hợp  và bảo vệ cho tôn giáo đó.

Người nào tin rằng người thuận tay trái rất sáng tạo thì khi gặp một người thuận tay trái và sáng tạo sẽ có thiên hướng khẳng định thêm về niềm tin của mình.

Các bạn thử tự cho ví dụ của mình nhé.

Till next time,

Toddles

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s